โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558

โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เป็นการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้สื่อสาระเพื่อครูในการนำไปใช้สร้างสื่อการสอน และเป็นระบบ eLearning เพื่อการเรียนรู้ทางไกลสำหรับนักเรียนทั่วราชอาณาจักร ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผลที่จะได้รับของโครงการประกอบด้วย 

คลังเก็บภาพ คลิปวิดีโอ แผนภาพ ผังมโนทัศน์ แบบทดสอบ เกมการศึกษา สื่อแอนิเมชั่นเพื่อใช้ในการศึกษา ที่ครูทุกคนสามารถเข้าถึง นำมาปรับปรุง และเอาไปใช้งานโดยไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ที่เรียกว่า “คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด : OER - Open Educational Resource” สามารถเข้าถึงได้ที่ http://oer.learn.in.th

 

 

คลังเก็บบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน ที่พัฒนาตามแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอน MOOC (Massive Open Online Course) ที่พร้อมใช้โดยนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีพ และบุคคลทั่วไป ซึ่งจัดระบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรการสอน และเพื่อการดำเนินชีวิต การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) สามารถเข้าถึงได้ที่ http://mooc.learn.in.th (กำหนดเปิดระบบปลายเดือนมีนาคม 2560)

 

 

 

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

 • ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนผ่านระบบการเรียนออนไลน์แบบเปิดที่อนุญาตให้ทุกคนเข้าถึงเนื้อหาวิชาที่มีคุณภาพได้อย่างเสรี
 • ส่งเสริมการร่วมกันสร้างสรรค์องค์ความรู้ทั้งที่เป็นตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ การอาชีพ และการดำเนินชีวิตผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านเทคโนโลยีเปิด ที่มีการจัดการเรื่องการนำทรัพย์สินทางปัญญา (ภาพวาด ภาพถ่าย บทเรียน วิดีโอ) มาใช้อย่างถูกต้อง โดยเน้นความร่วมมือประกาศให้ใช้ โดยไม่คิดมูลค่า แต่ไม่มีการละเมิดเพื่อนำไปใช้เชิงการค้า รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือสำหรับร่วมกันพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้

 

ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

ตั้งแต่การดำเนินการโครงการเดือนตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน  โครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลในการสนับสนุนเนื้อหามาร่วมเผยแพร่ในคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ดังรายชื่อ

 1. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
 3. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
 4. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
 5. โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร
 6. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
 7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 8. โครงการอาหารกลางวัน
 9. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
 10. กรมการข้าว
 11. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 12. กรมชลประทาน
 13. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 14. กรมทรัพยากรธรณี
 15. กรมทรัพยากรธรณี กองธรณีวิทยา
 16. กรมทรัพยากรธรณี สำนักทรัพยากรแร่
 17. กรมประชาสัมพันธ์
 18. กรมพัฒนาที่ดิน
 19. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 20. กรมวิชาการเกษตร
 21. กรมศิลปากร
 22. กรมส่งเสริมการเกษตร
 23. กระทรวงศึกษาธิการ
 24. คณะกรรมการกฤษฎีกา
 25. คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ
 26. คณะกรรมการฝ่ายจัดงานเฉลิมพระเกียรติในต่างประเทศ
 27. คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
 28. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 29. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 30. ทีมงานโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 31. นิตยสาร รักษ์ผ้าไทย
 32. ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม
 33. ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 34. พิพิธภัณฑ์ทีโอที
 35. พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ
 36. พิพิธภัณฑ์รถไฟ
 37. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 38. มูลนิธิและพิพิธภัณฑ์รถไฟไทย
 39. รัฐบาลไทย
 40. ศูนย์ ICT ภูเก็ต
 41. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 42. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
 43. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร
 44. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 45. ศูนย์บริการโรคไต รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 46. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
 47. ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 48. ศูนย์อนามัยฯ
 49. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 50. สถาบันกันตนา
 51. สถาบันกิจการสาธารณะและสากลแห่งประเทศไทย
 52. สถาบันภาษาไทยสิรินธร
 53. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 54. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 55. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 56. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 57. สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย
 58. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 59. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 60. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 61. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 62. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 63. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 64. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)
 65. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 66. สำนักงานศาลปกครอง
 67. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 68. สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
 69. สำนักนายกรัฐมนตรี
 70. สำนักพระราชวัง
 71. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.
 72. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 73. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 74. สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
 75. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
 76. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 77. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
 78. หน่วยปฏิบัติการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 79. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้คลองสาน
 80. ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 81. ห้องสมุดดรุณบรรณาลัย
 82. ห้องสมุดต้นฉบับ
 83. หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 84. หอจดหมายเหตุศาลปกครอง
 85. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 86. หออัตลักษณ์นครน่าน
 87. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 88. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 89. และที่เป็นรายบุคคลอีกกว่า 300 ท่าน

ทั้งนี้ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดที่นำเข้าระบบและให้บริการ ประกอบด้วย ภาพถ่าย ภาพวาดคลิปอาร์ต ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ Flash Animation สื่อวีดิทัศน์ สื่อเสียง Infographic เอกสารคู่มือ เอกสารบทความ ดังตัวอย่าง

 

ตัวอย่างภาพวาดพระบรมสาทิศลักษณ์ โดยกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง

ตัวอย่างภาพเอกสารจดหมายเหตุ จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 

  

สื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบการ์ตูนเกี่ยวกับคดีปกครอง โดยสำนักงานศาลปกครอง

 

สื่อวีดิทัศน์ติววิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย รศ. สมัย เหล่าวาณิชย์