โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib เป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาต่อยอดจากโปรแกรม OpenBiblio อันเป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated Library) ที่ได้มีการพัฒนาบนฐานของโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ หรือการเปิดเผยต้นฉบับโปรแกรมที่ให้บริการผ่านเว็บ http://obiblio.sourceforge.net/ ทั้งนี้โปรแกรม OpenBiblio เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาด้วยภาษา PHP ทำงานบนระบบฐานข้อมูล MySQL โดยมีฟังก์ชันหลักที่จำเป็นในการใช้งานคือ การลงรายการทรัพยากร, การยืม-คืน และหน้า opac 

ในปี 2554 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สวทช. ได้ร่วมมือกับบริษัทโอเพ่นดรีม (http://opendream.co.th) และคุณประสิทธิ์ชัย เลิศรัตนเคหกาล ในการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม พร้อมทั้งทำให้สามารถใช้งานภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2561 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สวทช. ได้ปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีความสามารถมากขึ้นตั้งแต่การปรับปรุงหน้า Opac ไปจนถึงการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานต่างๆ เช่น ฟังก์ชันแนะนำหนังสือประจำเดือน รายงานการยืมคืนที่แจ้งเตือนได้สะดวกขึ้น และฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการ

 

ฉะนั้น OpenBiblio รุ่น myLib ได้นำต้นฉบับโปรแกรมดังกล่าวมาปรับปรุงความสามารถ โดยเฉพาะการปรับแก้ไขปัญหาภาษาไทย การปรับรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเพื่อให้รองรับการใช้งานกับห้องสมุดขนาดเล็กในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้ขอใช้งานระบบดังต่อไปนี้

 1. ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - http://hrdi.audit.go.th/mylib/opac/
 2. ห้องสมุดดิจิทัลสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ - http://www.identity.in.th/library/opac/index.php
 3. ห้องสมุดเด็กดรุณบรรณาลัย - http://www.darunbannalai.in.th/library/opac/
 4. ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ระบบภายในโรงเรียน
 5. ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ - ระบบภายในโรงเรียน
 6. ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี - ระบบภายในโรงเรียน
 7. ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ - ระบบภายในโรงเรียน
 8. ห้องสมุดโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง - ระบบภายในโรงเรียน
 9. ห้องสมุดนิทาน อนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ระบบภายในโรงเรียน
 10. ห้องสมุดกันตนา - http://www.kantanalib.com/library/opac/index.php
 11. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ - http://technology.in.th/tint/opac/index.php

ทำให้หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณในการพัฒนาโปรแกรมเป็นอย่างมาก 


ตัวอย่างหน่วยงานที่ได้ในไปใช้และสามารถเข้าถึงได้

 

ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันจัดทำห้องสมุดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้กับโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ (อยู่พูนราษร์บำรุง) 

 

 

หน้าจอเว็บที่ใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib