โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib เป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาต่อยอดจากโปรแกรม OpenBiblio อันเป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated Library) ที่พัฒนาบนฐานของโอเพนซอร์ส หรือการเปิดเผยต้นฉบับโปรแกรมที่ให้บริการผ่านเว็บ http://obiblio.sourceforge.net/ ทั้งนี้โปรแกรม OpenBiblio เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาด้วยภาษา PHP ทำงานบนระบบฐานข้อมูล MySQL โดยมีฟังก์ชันหลักที่จำเป็นในการใช้งานคือ การลงรายการทรัพยากร, การยืม-คืน และหน้า opac 

ในปี 2554 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สวทช. ได้รวมมือกับบริษัทโอเพ่นดรีม (http://opendream.co.th) และคุณประสิทธิ์ชัย เลิศรัตนเคหกาล ในการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม พร้อมทั้งทำให้สามารถใช้งานภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ฉะนั้น OpenBiblio รุ่น myLib ได้นำต้นฉบับโปรแกรมดังกล่าวมาปรับปรุงความสามารถ โดยเฉพาะการปรับแก้ไขปัญหาภาษาไทย การปรับรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเพื่อให้รองรับการใช้งานกับห้องสมุดขนาดเล็กในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้ขอใช้งานระบบดังต่อไปนี้

1) ห้องสมุดเด็กดรุณบรรณาลัย
2) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://203.131.211.182/mylib/opac/index.php
3) ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ
4) ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
5) ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
6) ห้องสมุดโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
7) ห้องสมุดนิทาน อนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8) ห้องสมุดกันตนา http://www.kantanalib.com/library/opac/index.php
9) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ http://technology.in.th/tint/opac/index.php
10) ห้องสมุดดิจิทัลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี http://www.identity.in.th/library/opac/index.php

ทำให้หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณในการพัฒนาโปรแกรมเป็นอย่างมาก 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันจัดทำห้องสมุดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้กับโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ (อยู่พูนราษร์บำรุง) 

 

 

หน้าจอเว็บที่ใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib