ด้วยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้กำหนดให้มีแผนงานความทรงจำโลก (The Memory of the World Programme) ซึ่งเป็นแผนงานเพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการอนุรักษ์ และเผยแพร่หนังสือ สิ่งตีพิมพ์ รวมทั้งเอกสารการปฏิบัติงาน ซึ่งโดยมากเก็บรักษา ณ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ศาสนาสถาน สถานที่ปฏิบัติงานขององค์กรภาคเอกชน เป็นเอกสารที่ล้ำค่าในการให้ข้อมูล เรื่องราว ความคิด กระบวนการปฏิบัติงานทุกด้านของสังคม เพื่อการศึกษาและพัฒนาสำหรับคนในยุคปัจจุบันและอนาคต ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิถีชัวิตและวัฒนธรรมไม่เฉพาะแต่คนในชาติเท่านั้น หากยังมีประโยชน์กว้างขวางในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันที่จะนำไปสู่ความช่วยเหลือเกื้อกูลและร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลก เอกสารเหล่านี้อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมได้ง่าย และบางครั้งก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร จึงเห็นสมควรอนุรักษ์และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง


คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก (The Thai National Committee on Memory of the World Programme of UNESC เว็บไซต์ Memory of the World จึงได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองการอนุรักษ์และเผยแพร่ดังกล่าว  โดยทีม STKS เป็นผู้ดูแลระบบและดำเนินการจัดการบริหารเว็บไซต์ให้สอดคล้องตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง  http://www.mow.thai.net