ฐานข้อมูลสำคัญฐานหนึ่งของประเทศไทยที่ได้รับการกล่าวถึง และใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ก็คือ วิทยานิพนธ์ไทย หรือที่เรียกกันติดปากว่า Thai Thesis อันเป็นฐานข้อมูลที่เกิดจากการริเริ่มของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชรภัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีความปราถนาที่จะให้ประเทศไทยมีแหล่งสารสนเทศวิทยานิพนธ์ สำหรับสืบค้นได้จากแหล่งเดียวกัน เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยของทุกสถาบันใช้สารสนเทศในการบริหารงานและศึกษาสถานภาพของการทำวิทยานิพนธ์ไทย ตรวจสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ซึ่งอาจจะซ้ำซ้อนจะส่งผลในด้านลบ คือ อันทำให้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ไม่มีหัวข้อใหม่และไม่ทันสมัยเท่าที่ควร

ศูนย์บริสารสนเทศทางเทคโนโลยี หรือ TIAC เห็นความสำคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ดังกล่าว จึงได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยได้รับความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.เกษตรศาสตร์, ม.ขอนแก่น, ม.เชียงใหม่, ม.ธรรมศาสตร์, ม.มหิดล, ม.แม่โจ้, ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ม.ศิลปากร, ม.สงขลานครินทร์, ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในการพัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยนั้น ช่วยให้ประเทศไทยมีระบบฐานข้อมูลบริการจัดการวิทยานิพนธ์ของประเทศไทย ที่มีความทันสมัย สามารถสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อได้ทั้งระบบภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าถึงสารสนเทศอันทรงคุณค่านี้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นองค์ความรู้ของประเทศไทยในทุกสาขาวิชา

พัฒนาการของฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย มีเหตุการณ์น่าสนใจดังนี้

 • ปี 2535 – 2539 ประชุมและวางแผนการดำเนินงานขอความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย สำนักหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ ของสถาบันอุดมศึกษา 23 แห่ง ทดสอบโปรแกรมและพัฒนาการสืบค้นผ่านระบบดอส (DOS) ซึ่งยังมีความบกพร่องในการสืบค้นทำให้มีการพัฒนาต่อยอด
 • ปี 2540 ประชาสัมพันธ์การขายในรูปของซีดีรอมแก่สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานรัฐบาล
 • ปี 2542 ปรับปรุงโปรแกรมสำหรับการสืบค้นเป็นแบบวินโดวส์ เพื่อให้ผู้ใช้การบริการมีความสะดวกเพิ่มขึ้นในการสืบค้นข้อมูล
 • ปี 2545 – ปัจจุบัน ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยเป็นระบบเว็บ ที่อำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น ผ่านทางเว็บ www.thaithesis.org โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966-2007 มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ให้ข้อมูลจำนวน 40 มหาวิทยาลัย จำนวนข้อมูลทั้งสิ้น 80,633 ระเบียน

Thai Thesis

การพัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยเป็นการเริ่มต้นสำหรับเทคโนโลยีที่ไม่เพียงแต่ทำให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลที่มีผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ไทยเท่านั้น ฐานข้อมูลนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพื่อใช้สารสนเทศร่วมกัน และยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสนเทศ มีโอกาสพัฒนาทั้งในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ให้มีความทันสมัย สามารถสืบค้นได้ทั้งระบบภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (ผลการสืบค้น คือ บทบรรณานุกรม และ บทคัดย่อ)
 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 3. เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศที่เป็นองค์ความรู้ของประเทศไทยในทุกสาขาวิชา มีการเพิ่มข้อมูลเพื่อให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

alt

สถาบันอุดมศึกษาที่อนุเคราะห์ข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ไทย

 • สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา ข้อมูล (พ.ศ.) จำนวนระเบียน
1.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534-2548 19,566
2.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2535-2548 13,659
3.  มหาวิทยาลัยมหิดล 2530-2548 11,875
4.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2531-2545 3,879
5.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533-2546 7,369
6.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2533-2548 3,188
7.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2542-2548 375
8.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2533-2541 1,558
9.  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2537-2548 931
10.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2509-2549 712
11.  มหาวิทยาลัยบูรพา 2528-2547 1,426
12.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2523-2548 3,366
13.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2523-2542 1,869
14.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2531-2546 579
15.  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2535-2546 3,004
16.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 2533-2544 4,545
17.  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2517-2547 3,295
18.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2530-2547 2,024
- วิทยาเขตหาดใหญ่
- วิทยาเขตปัตตานี
19.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538-2546 622

ระเบียนรวม (1) 83,752

 • สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา ข้อมูล (พ.ศ.) จำนวนระเบียน
1.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2533-2549 1,556
2.  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2538-2548 811
3.  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2541-2548 60
4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2540-2548 135
5.  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2530-2549 1,152
6.  มหาวิทยาลัยพายัพ 2536-2549 60
7.  มหาวิทยาลัยรังสิต 2539-2547 81
8.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2540-2545 112
9.  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2533-2549 983
10.  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2537-2547 567
11.  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2544-2548 17
12.  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2538-2549 68
13.  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2530-2548 259
14.  มหาวิทยาลัยชินวัตร 2549-2550 17

ระเบียนรวม (2) 5,878

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา ข้อมูล (พ.ศ.) จำนวนระเบียน
1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2543-2548 146
2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2542-2547 70
3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2544-2549 126
4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2543-2547 77
5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2544-2546 33
6.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2543-2548 100
7.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2544 55
8.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2544-2548 107
9.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2544-2549 553
10.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2543-2547 96
11.  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2549 1
12.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2544-2548 89
13.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2543-2547 10
14.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2544-2550 187
15.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2543-2548 405
16.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2543-2547 135
17.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2546-2548 20

ระเบียนรวม (3) 2,396
ระเบียนรวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3) = 92,026

รายชื่อสถาบันบอกรับเป็นสมาชิกซีดีรอมวิทยานิพนธ์ไทย ปี 2540 - ปัจจุบัน

ลำดับที่ เลขทะเบียน มหาวิทยาลัย/สถาบัน หมายเหตุ
1.  ศวท. T20501001  ม.กรุงเทพ  
2.  ศวท. T20501002  ม.เกษตรศาสตร์  
3.  ศวท. T20501003  ม.เกษมบัณฑิต  
4.  ศวท. T20501004  ม.ขอนแก่น  
5.  ศวท. T20501005  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะครุศาสตร์)  
6.  ศวท. T20501006  ม.เชียงใหม่  
7.  ศวท. T20501007  ม.ทักษิณ  
8.  ศวท. T20501008  ม.เทคโนโลยีมหานคร  
9.  ศวท. T20501009  ม.ธรรมศาสตร์  
10.  ศวท. T20501010  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  
11.  ศวท. T20501011  ม.นเรศวร  
12.  ศวท. T20501012  ม.บูรพา  
13.  ศวท. T20501013  ม.มหาสารคาม  
14.  ศวท. T20501014  ม.รามคำแหง  
15.  ศวท. T20501015  ม.ศิลปากร  
16.  ศวท. T20501016  ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)  
17.  ศวท. T20501017  ม.สงขลานครินทร์ (ปัตตานี)  
18.  ศวท. T20501018  ม.สยาม  
19.  ศวท. T20501019  ม.อัสสัมชัญ  
20.  ศวท. T20501020  มรภ.หมู่บ้านจอมบึง (ราชบุรี)  
21.  ศวท. T20501021  มรภ.เชียงใหม่  
22.  ศวท. T20501022  มรภ.ธนบุรี  
23.  ศวท. T20501023  มรภ.นครราชสีมา  
24.  ศวท. T20501024  มรภ.นครสวรรค์  
25.  ศวท. T20501025  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
26.  ศวท. T20501026  มรภ.พระนครศรีอยุธยา  
27.  ศวท. T20501027  มรภ.ภูเก็ต  
28.  ศวท. T20501028  มรภ.พระนคร  
29.  ศวท. T20501029  มรภ.รำไพพรรณี  
30.  ศวท. T20501030  มรภ.สกลนคร  
31.  ศวท. T20501031  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
32.  ศวท. T20501032  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  
33.  ศวท. T20501033  มรภ.เพชรบุรี  
34.  ศวท. T20501034  สถาบันเทคโนดลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
35.  ศวท. T20501035  กองทัพอากาศ (ในนามศูนย์นส.มธ.)  
36.  ศวท. T20501036  สถาบันพระปกเกล้า  
37.  ศวท. T20501037  ม.อีสเทิร์นเอเชีย  
38.  ศวท. T20501038  มรภ.เชียงราย  
39.  ศวท. T20501039  มรภ.สวนสุนันทา  
40.  ศวท. T20501040  มรภ.มหาสารคาม  
41.  ศวท. T20501041  ม.เอเชียอาคเนย์  
42.  ศวท. T20501042  ม.เซนต์จอห์น  
43.  ศวท. T20501043  ม.อุบลราชธานี  
44.  ศวท. T20501044  ม.สุรนารี  
45.  ศวท. T20501045  มรภ.สงขลา  
46.  ศวท. T20501046  ม.ณิวัฒนา  
47.  ศวท. T20501047  มรภ.ยะลา  
48.  ศวท. T20501048  ม.หอการค้าไทย  
49.  ศวท. T20501049  สำนักงานอัยการสูงสุด  
50.  ศวท. T20501050  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา)  
51.  ศวท. T20501051  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
52.  ศวท. T20501052  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  
53.  ศวท. T20501053  ม.ศรีปทุม  
54.  ศวท. T20501054  มรภ.บุรีรัมย์  
55.  ศวท. T20501055  ม.มหิดล  
56.  ศวท. T20501056  ม.เชียงใหม่ (คณะสังคมศาสตร์)  
57.  ศวท. T20501057  มรภ.กำแพงเพชร  
58.  ศวท. T20501058  มรภ.เลย  
59.  ศวท. T20501059  ม.แม่โจ้  
60.  ศวท. T20501060  มรภ.นครปฐม  
61.  ศวท. T20501061  มรภ.อุบลราชธานี  
62.  ศวท. T20501062  มรภ.เทพสตรี  
63.  ศวท. T20501063  ม.วลัยลักษณ์  
64.  ศวท. T20501064  มรภ.อุดรธานี  
65.  ศวท. T20501065  มรภ.สุรินทร์  
66.  ศวท. T20501066  ม.พายัพ  
67.  ศวท. T20501067  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(วิทยาเขตพายัพ)  
68.  ศวท. T20501068  ม.ชินวัตร  
69.  ศวท. T20501069  มรภ.ร้อยเอ็ด  
70.  ศวท. T20501070  มรภ.อุตรดิตถ์  
71.  ศวท. T20501071  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตตาก)  
72.  ศวท. T20501072  มรภ.เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  
73.  ศวท. T20501073  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
74.  ศวท. T20501074  มรภ.นครศรีธรรมราช  
75.  ศวท. T20501075  ม.รังสิต  
76.  ศวท. T20501076  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช(คณะรัฐศาสตร์)  
77.  ศวท. T20501077  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
78.  ศวท. T20501078  ม.วงษ์ชวลิตกุล  
79.  ศวท. T20501079  วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
80.  ศวท. T20501080  ม.คริสเตียน

ระบบค้นหาวิทยานิพนธ์ออนไลน์

STKS ได้ปรับปรุงระบบค้นหาวิทยานิพนธ์ออนไลน์ซึ่งมี URL ในการเข้าถึงคือ http://thesis.stks.or.th 

STKS Thai Thesis

และต่อมาได้พัฒนารุ่นใหม่ ที่เข้าถึงผ่าน URL http://www.thaithesis.org ทำให้สืบค้นและใช้งานได้สะดวกมากขึ้น โดยประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก ดังนี้

 • ระบบแสดงผลข้อมูลภาพรวม โดยแสดงข้อมูลจำนวนรายการวิทยานิพนธ์ในระบบ รายชื่อสถาบัน และรายงานออนไลน์
  • รายงานจำนวนวิทยานิพนธ์ไทยทั้งหมดจำแนกรายปี
  • รายงานจำนวนวิทยานิพนธ์ไทยทั้งหมดจำแนกรายสถาบัน
  • รายงานเปรียบเทียบจำนวนวิทยานิพนธ์ไทยแต่ละสถาบัน
  • รายงานเปรียบเทียบจำนวนวิทยานิพนธ์ไทยจำแนกตาม keyword
  • กราฟจำนวนวิทยานิพนธ์ไทยทั้งหมดจำแนกรายปี
  • กราฟจำนวนวิทยานิพนธ์ไทยทั้งหมดจำแนกรายสถาบัน
  • กราฟเปรียบเทียบจำนวนวิทยานิพนธ์ไทยแต่ละสถาบัน
  • กราฟเปรียบเทียบจำนวนวิทยานิพนธ์ไทยจำแนกตาม keyword
 • รองรับมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย OAI-PMH โดยมี OAI-URL คือ http://www.thaithesis.org/oai/
 • ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ ดังรายละเอียดแนบ
 • คู่มือการบันทึกฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ดังรายละเอียดแนบ