ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจสำคัญคือ การจัดหาวารสาร ฐานข้อมูล หนังสือ รวมทั้งสื่อความรู้รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นความรู้เพื่อการวิจัย รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อบริการภายใน สวทช. รวมถึงเครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์วิชาการบางส่วน แบบเข้าร่วมเป็นห้องสมุดภาคีในโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)