ภาระงานหนึ่งของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็คือ การดำเนินการเกี่ยวกับห้องสมุดสำหรับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายและผู้สนใจทั่วไป การบริการความรู้และห้องสมุด นับเป็นกิจกรรมเด่นกิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินการ นอกเหนือจากการทำหน้าที่จัดหา/บริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์รูปเล่ม และสื่อดิจิทัล การให้บริการยืม-คืนผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ การบริการถึงผู้อ่านด้วยกลยุทธ์ STKS Delivery การบริการให้คำปรึกษาและสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์มากกว่า 9 ฐาน แล้ว ยังได้เน้นการประเมิน วิเคราะห์ และถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากร ทั้งจาก สวทช. และผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ต่างๆ ที่มีบริการได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการ เกิดเป็นกิจกรรมสารสนเทศวิเคราะห์ที่ทรงคุณค่าของ สวทช. และยังเป็นต้นแบบให้กับห้องสมุดต่างๆ นำไปปรับใช้ต่อไป

สถานที่ตั้งและเวลาให้บริการ ห้องสมุดกลาง สวทช. ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ห้อง 206 อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวทช.

ผู้มีสิทธิยืมทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร ของ สวทช. และบุคคลภายนอก ซึ่งสังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับ STKS เฉพาะกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่มีแบบยืม-คืนระหว่างห้องสมุด โดยระยะเวลาในการยืม

  • หนังสือและสื่อทุกประเภท ยกเว้น วารสาร ยืมได้ครั้งละ 2 สัปดาห์
  • วารสาร และหนังสือในหมวดหนังสือแนะนำ ยืมได้ครั้งละ 1 สัปดาห์

การต่ออายุการยืม ต่อได้ไม่เกิน 3 ครั้ง กรณีมีผู้อื่นจองทรัพยากรสารสนเทศนั้น จะงดการต่ออายุการยืม การจอง กรณีต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้อื่นขอยืมไปแล้วและยังไม่ครบกำหนดส่ง ทั้งนี้สามารถจองได้ด้วยตนเองผ่าน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 0-2564-7000 ต่อ 1244 รวมถึงแจ้งความจำนงแก่เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนโดยมีอัตราค่าปรับกรณียืมเกินกำหนด

  • ซีดี-รอม 5 บาท : รายการ : วัน
  • ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่น ๆ ยกเว้น ซีดี-รอม 5 บาท : รายการ : วัน

ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมสูญหาย ผู้ใช้บริการสามารถปฎิบัติได้ ดังนี้

  • ซื้อทรัพยากรสารสนเทศชื่อเรื่องที่สูญหายคืนศูนย์บริการ
  • กรณีที่ไม่สามารถซื้อได้ ให้ซื้อทรัพยากรสารสนเทศชื่ออื่น ๆ ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับที่สูญหายทดแทน หรือ ชำระเงินแก่ศูนย์บริการโดยคิดเป็น 2 เท่าของราคาทรัพยากรที่สูญหาย