ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีหลักสูตรสัมมนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับแหล่งบริการสารสนเทศ/ความรู้และการจัดการความรู้ ไม่ซ้ำใคร สำหรับผู้ใช้บริการทั้งบุคลากรภายใน สวทช. และภายนอก สวทช. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ และเพื่อบริการสังคมโดยการบริการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรวิชาชีพสาขาวิจัย บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์

ทั้งนี้ STKS มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาต่างๆ ดังนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
 • การวิเคราะห์สารสนเทศ - Knowledge Mapping & Patent Mapping
 • การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์
 • การพัฒนาสื่อ/บทเรียน e-Learning
 • การพัฒนา e-Book, Multimedia e-Book
 • เทคโนโลยีเว็บไซต์ เว็บ 2.0 และการประยุกต์ใช้งาน
 • การจัดการความรู้ด้วยไอซีที

ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรมของ STKS

 • บริหารคลังภาพง่ายๆ ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์
 • การสืบค้นแหล่งข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific Scholarly Information Resources)
 • การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla
 • การพัฒนาระบบ eLearning ด้วย Moodle หรือ LearnSquare
 • การพัฒนา Blog ด้วย Wordpress.org
 • เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
 • การสร้างเอกสารคุณภาพและการทำอ้างอิงด้วย Zotero
 • แหล่งบริการ​ความ​รู้วิจัย​และ​วิชาการ​และการจัดทำ​แผนที่​ความ​รู้​  (Scholarly Resources & Knowledge Mapping)
 • การสร้างสรรค์ออนไลน์​แบบทีม​ด้วย​ Dokuwiki ​
 • การพัฒนามัลติมีเดียด้วย Flash
 • การพัฒนามัลติมีเดีย e-Book ด้วย Desktop Author
 • การพัฒนา ePub ด้วย Sigil
 • การพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal
 • การพัฒนาห้องสมุดด้วย Greenstone
 • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วย OpenBiblio MyLib

นอกจากนี้ STKS ยังได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ STKS สัญจร อันเป็นกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย อันได้แก่ .... 

รวมทั้งยังมี "การประชุมวิชาการประจำปีของ STKS" ที่มีกำหนดจัดเป็นประจำทุกปี ดังนี้

 • ครั้งที่ 1  การประชุมวิชาการ STKS ประจำปี  2551 เรื่อง ความร่วมมือออนไลน์ระบบเปิดเพื่อชุมชนนักวิจัยไทย ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2557 ณ ห้องบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์อยุธยา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
 • ครั้งที่ 2  การประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2552 เรื่อง เครือข่ายความร่วมมือบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ด้วยไอซีที ระหว่างวันที่ 17-18  กันยายน 2552   ณ ห้อง ฟอร์จูนแพลทินัม โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ
 • ครั้งที่ 3  การประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2553 :เรื่อง  Library Management Innovation in 2010  ระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2553 โรงแรมอโนมา ปทุมวัน กรุงเทพฯ
 • ครั้งที่ 4  การประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2554: เรื่อง Library Goes Green Through ICT ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2557  อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
 • ครั้งที่ 5  การประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 : เรื่อง การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ จากสภาวะโลกร้อน : มุมมองของห้องสมุด ระหว่างวันพุธที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 ห้อง Hall C ชั้น 1 รร.แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
 • ครั้งที่ 6  การประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2556 : เรื่อง สารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุค Open Access ระหว่างวันที่  27  - 28  มิถุนายน  2556   ณ ห้อง บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ