ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ที่เหมาะสม สำหรับห้องสมุด สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่สนใจ โดยเฉพาะการพัฒนาและบริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมต่อประเทศ ป้องกันการละเมิดปัญหาทรัพย์สินทางปัญญา และมีทางเลือกที่เหมาะสมในการบริการและจัดการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การร่วมกับภาควิชาที่เกี่ยวข้องและห้องสมุดระดับอุดมศึกษาจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ STKS สัญจร การจัดทำเอกสารเผยแพร่ คู่มือตำรา การถ่ายทอดความรู้ และการวิจัย พัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ สำหรับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Open Flash e-Book เป็นต้น

ความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิจัย พัฒนาและส่งเสริมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์ก็คือ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ไอซีทีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ การศึกษา เผยแพร่ผลงาน สนับสนุนให้เกิดการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ที่เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในภาคการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา การให้บริการในห้องสมุดหรือหน่วยงานที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยทุกหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมกับศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่างตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นของการเลือกใช้ซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ ที่จะส่งผลต่อภาพรวมของหน่วยงานทั้งในมิติของงบประมาณ ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ความเป็นเครือข่ายความร่วมมือ และการตอบรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม

คู่มือ OSS & Freewareซอฟต์แวร์ที่ได้ศึกษา และนำแนะให้ใช้นั้น ได้แก่

 • 7Zip โปรแกรมสำหรับบีบอัด และขยายไฟล์ในกลุ่ม zip และอื่นๆ โดยเฉพาะฟอร์แมต .7z ที่มีขนาดเล็ก
 • Alice เครื่องมือสอนการเขียนโปรแกรมที่สนับสนุน 3D
 • AppServ โปรแกรมจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บ ประกอบด้วย
  • Apache
  • MySQL
  • PHP
 • ATuotor โปรแกรมบริหารจัดการ eLearning 
 • Audacity โปรแกรมตัดต่อเสียง
 • BB FlashBack Express บันทึกการทำงานบนจอเป็น Video ง่ายๆ
 • BeCyPDFMetaEdit แก้ไข PDF Metadata
 • BR’s EXIFextracter เครื่องมือที่ช่วยดึงค่า Image Metadata
 • Calibre โปรแกรมบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ePub
 • CourseLab 2.4 เครื่องมือฟรีสร้างบทเรียน e-Learning
 • Dokuwiki โปรแกรมสร้างเอกสารแบบวิกิ
 • Drupal โปรแกรมพัฒนาเว็บแบบ CMS - Content Management System ที่น่าสนใจ สามารถประยุกต์ใช้งานกับงานได้หลากหลาย โดยเฉพาะระบบริหารจัดการเอกสารดิจิทัล
 • DSpace ซอฟต์แวร์จัดการคลังเอกสารสถาบัน ที่สถาบันการศึกษาหลายแห่งนำมาใช้จัดเก็บผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ วิทยานิพนธ์ และ STKS นำมาใช้เป็นเครื่องมือ Harvester เพื่อส่งไปยังระบบคลังวิจัยไทย (http://tnrr.in.th) ในยุคแรกๆ
 • EDraw Mind Map : Freeware สร้าง Mind Map และ Flowchart/Diagram สุดเจ๋ง
 • Free MindMap โปรแกรมสร้าง Mindmap รองรับการส่งออกเป็น HTML format
 • Free Plane โปรแกรมสร้าง Mindmap รองรับการส่งออกเป็น HTML Format
 • Flash Page Flip โปรแกรมสร้าง eBook รูปแบบ 3D Flash Flip เป็นฟรีแวร์น่าใช้ตัวหนึ่ง
 • Free QuizMaker โปรแกรมช่วยสร้างแบบทดสอบออนไลน์
 • Free Video Flip and Rotate หมุน Video ได้ง่าย
 • GeoTag โปรแกรมตรวจสอบค่า Geo Tag และแสดงผลบน Google Map
 • GIMP โปรแกรมออกแบบสร้างสรรค์งานกราฟิก
 • GreenStone ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดดิจิทัล
 • Google Earth โปรแกรมบริหารจัดการแผนที่
 • Google Map โปรแกรมแผนที่จาก Google
 • Handbrake แปลง Movie เพื่อทำงานบน iPad, iPhone
 • ICAAtoM ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุ
 • InkScape โปรแกรมออกแบบสร้างสรรค์งานกราฟิกฟอร์แมต Vector
 • IrfanView โปรแกรมจัดการงานกราฟิก ที่ประกอบด้วยความสามารถแสดงภาพ จัดการรูปภาพ เพิ่มคำอธิบายภาพ ลดขนาดภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ
 • iSpring Free 6.0 แปลงร่าง PowerPoint เป็น Flash
 • IZarc โปรแกรมสำหรับบีบอัด และขยายไฟล์ในกลุ่ม zip และอื่นๆ
 • JabRef ซอฟต์แวร์บริหารรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม
 • Joomla ซอฟต์แวร์พัฒนาเว็บไซต์ในกลุ่ม CMS : Content Management System ที่สามารถประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลายลักษณะ
 • Koha ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ ที่ STKS นำมาใช้จริงกับห้องสมุด สวทช. และส่งเสริมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อีกหลายหน่วยงาน
 • LearnSquare โปรแกรมบริหารจัดการ eLearning สายพันธุ์ไทยพัฒนาโดย NECTEC
 • LibreOffice โปรแกรมสำนักงานที่ประกอบด้วย
  • Base โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
  • Calc โปรแกรมงานคำนวณ
  • Draw โปรแกรมสร้างสรรค์งานกราฟิกฟอร์แมต Vector
  • Impress โปรแกรมสร้างสื่อนำเสนอ
  • Math โปรแกรมสร้างสูตรสมการ
  • Writer โปรแกรมจัดการงานพิมพ์
 • Martus ระบบรายงานด้านสิทธิมนุษยชน
 • MediaWiki โปรแกรมจัดการเอกสารแบบวิกิ
 • Mendeley ซอฟต์แวร์บริหารรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม
 • MetaX จัดการเมทาดาทาของ Movie
 • MIT SIMILE Timeline โปรแกรมนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Timeline
 • Moodle โปรแกรมบริหารจัดการ eLearning ที่ได้รับความนิยมสูงมาก
 • Mozilla Firefox เว็บเบราว์เซอร์ที่มีความปลอดภัยสูง รวมทั้ง Add-ons ให้เลือกใช้งานที่หลากหลาย
 • Mozilla Thunderbird โปรแกรมบริหารจัดการอีเมล
 • NASA Eyes on the Earth รู้จัก “โลก” ด้วยตาของคุณเอง
 • NotePad++ โปรแกรมแก้ไขเอกสารข้อความในฟอร์แมต Text File รองรับแฟ้มเอกสารหลายฟอร์แมต 
 • OJS : Open Journal System โปรแกรมบริหารจัดการวารสารออนไลน์ระบบเปิด
 • Omeka โปรแกรมบริหารเอกสารดิจิทัลตามมาตรฐาน Dublin Core และ OAI-PMH
 • OpenBiblio ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ STKS นำมาต่อยอดเป็นรุ่น Hotri และรุ่น MyLib 
 • OpenOffice.org โปรแกรมสำนักงานที่ประกอบด้วย
  • Base โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
  • Calc โปรแกรมงานคำนวณ
  • Draw โปรแกรมสร้างสรรค์งานกราฟิกฟอร์แมต Vector
  • Impress โปรแกรมสร้างสื่อนำเสนอ
  • Math โปรแกรมสร้างสูตรสมการ
  • Writer โปรแกรมจัดการงานพิมพ์
 • Parallel Archive ระบบบริหารจัดการจดหมายเหตุบนฐานของเทคโนโลยีเว็บ 2.0
 • PDF2SWF โปรแกรมแปลงเอกสาร PDF เป็น .swf
 • PDFCreator โปรแกรมแปลงเอกสารฟอร์แมต PDF
 • PhotoScape โปรแกรมปรับแต่งภาพกราฟิก
 • PicPick โปรแกรมจัดภาพบนจอ (Screen Capture)
 • PKP Harvester โปรแกรมเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมจากระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุน OAI-PMH
 • Pligg โปรแกรมจัดเอกสารเว็บแบบ CMS สำหรับการพัฒนา Social Bookmarking
 • Putty โปรแกรม Remote การทำงานกับเครื่องแม่ข่ายเว็บ
 • Scratch โปรแกรมเรียนรู้การเขียนโปรแกรมมิ่งแนวใหม่
 • Scribus โปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • Server2Go โปรแกรมจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บ ลักษณะเดียวกับ AppServ แต่มีจุดเด่นที่เป็นการทำงานแบบ Portable
 • Sigil โปรแกรมสร้าง eBook ในฟอร์แมต ePub
 • StatPlanet เครื่องมือฟรีที่ช่วยในการแสดงข้อมูลสถิติเชิงโต้ตอบ
 • Tab player โปรแกรมอ่านหนังสือเสียงระบบ Daisy
 • TemaTres โปรแกรมเพื่อการพัฒนา Thesaurus
 • TheW32 เครื่องมือจัดการ Thesaurus
 • Toad Data Modeler โปรแกรมช่วยสร้าง ER Diagram 
 • Tux Math Scrabble เกมคณิตศาสตร์น่าเล่น
 • TWiki โปรแกรมจัดการเอกสารแบบวิกิ
 • XAMPP โปรแกรมจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บ ลักษณะเดียวกับ AppServ แต่มีจุดเด่นที่มีรุ่น Portable
 • XMind โปรแกรมสร้าง MindMap รองรับและแผนภาพลักษณะต่างๆ
 • XnView โปรแกรมจัดการงานกราฟิก ที่ประกอบด้วยความสามารถแสดงภาพ จัดการรูปภาพ เพิ่มคำอธิบายภาพ ลดขนาดภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ มีจุดเด่นคือ การทำงานกับ Image Metadata และความสามารถแบบ Batch Command
 • WinSCP โปรแกรมโอนถ่ายข้อมูลสู่เครื่องแม่ข่ายเว็บ - FTP
 • Zotero : Reference Manager โปรแกรมบริหารจัดการอ้างอิงและบรรณานุกรมทำงานผ่าน Mozill Firefox
 • Wordpress เครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์รูปแบบ Blog

โดยการดำเนินการของ STKS ในส่วนการเผยแพร่ได้ดำเนินการทั้งการรวบรวมซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็น DVD การจัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน ได้แก่ คู่มือ OpenOffice.org Writer, OpenOffice.org Calc, OpenOffice.org Impress และ Dokuwiki การจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา รวมทั้งโปสเตอร์เผยแพร่ความรู้ และการจัดนิทรรศการและร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานต่างๆ

ในมิติของงบประมาณมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเห็นพ้องกันว่าแนวทางนี้ช่วยให้เกิดการประหยัดงบประมาณที่ต้องจัดเตรียม จัดหา จัดซื้อซอฟต์แวร์ลงได้จำนวนมาก อีกทั้งความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายเว็บ ที่ใช้เครื่องแม่ข่ายเว็บร่วมกัน ระบบการทำงานออนไลน์ร่วมกัน ทำให้ประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดหา และบริหารเครื่องแม่ข่ายเว็บ และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้เช่นกัน

ผลการดำเนินงานในส่วนนี้นับเป็นช่องทางหนึ่งที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม นับเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกคนที่ทำงานในหน่วยงานเล็กๆ หน่วยงานหนึ่งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ