ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้มอบรางวัล PULINET Award ประจำปี 2562

ตามที่ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยภูมิภาค (PULINET) ได้กำหนดให้มีการสรรหาผู้สมควรได้รับ PULINET Award ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานและคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือต่อห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เรื่องคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการ การสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัล PULINET Award เพื่อสรรหาผูู้สมควรได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี 2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562