โครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสหภาพพม่า ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นอีกโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2552 - 2554 สืบเนื่องจาที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชกระแสรับสั่งกับ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์และ    พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี รองสมุหราชองครักษ์ เมื่อครั้งที่เข้าเฝ้าและรับเสด็จ ณ ร.ร. ปิยชาติพัฒนา (ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)  จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงความเป็นไปได้ที่จะถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายาก ในประเทศสหภาพพม่านั้น ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ จึงได้นำเรื่องมาปรึกษาหารือกับคณะทำงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้กำหนดเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของหลายหน่วยงาน 

ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2554 ของ สวทช. คณะทำงานฯ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฮาร์ดดิสก์ระบบห้องสมุดดิจิทัลที่บรรจุหนังสือดิจิทัลทั้งชุด และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบให้กับศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดโรงเรียนนายร้อย จปร. กองงานส่วนพระองค์ และ Mr.Moe Myint เจ้าของหนังสือข่าวพม่า