ความก้าวหน้าของประเทศย่อมประกอบด้วยองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันหลากหลายองค์ประกอบ องค์ประกอบหนึ่งที่จำเป็นก็คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับ และการนำผลงานวิชาการมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สอดรับกับความต้องการและทันต่อเวลา ทั้งนี้การนำไอซีทีมาประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการ สนับสนุนกระบวนการข้างต้นมีความจำเป็นเป็นอย่างสูง โดยเริ่มจากการสร้างฐานข้อมูลที่สามารถรวบรวมผลงานวิจัยจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ที่จำเป็นเช่น ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลประกอบการทำผลงานวิชาการ รวมทั้งจะต้องสามารถสืบค้น จัดทำรายงานได้หลากหลายมิติ

ความพยายามที่จะรวมบริการค้นหาผลงานวิจัยในประเทศไทย ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งทำให้เกิดฐานข้อมูลงานวิจัยไทย หรือ Thai Research (thairesearch.in.th) ขึ้นมาเป็นผลสำเร็จ จากความร่วมมือตั้งต้นจากหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยของประเทศไทย 4 หน่วยงานได้แก่

  1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

Thai Research
รูปแสดงหน้าเว็บฐานข้อมูล Thai Research

จากการใช้งานพบว่าระบบ thairesearch.in.th ที่ทำขึ้น แม้ว่าจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ไม่เอื้อต่อการปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการปรึกษาหารือกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหากลไกใหม่ๆ เพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยของประเทศไทย ตามมติจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยการนำเสนอของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยโครงการความร่วมมือใหม่นี้ จะใช้ชื่อว่า คลังข้อมูลงานวิจัยไทย หรือThai National Research Repository (TNRR)

STKS ได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส DSpace และ Drupal เป็นเครื่องมือดำเนินการทำให้ผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมโครงการสามารถเชื่อมโยงผ่านมาตรฐาน OAI-PMH ได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดทั้งได้พัฒนาระบบแสดงผลแบบ Online Filter เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเงื่อนไขการสร้างรายงานได้ตามต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TNRR