ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ที่เหมาะสม สำหรับห้องสมุด สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่สนใจ โดยเฉพาะการพัฒนาและบริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมต่อประเทศ ป้องกันการละเมิดปัญหาทรัพย์สินทางปัญญา และมีทางเลือกที่เหมาะสมในการบริการและจัดการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การร่วมกับภาควิชาที่เกี่ยวข้องและห้องสมุดระดับอุดมศึกษาจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ STKS สัญจร การจัดทำเอกสารเผยแพร่ คู่มือตำรา การถ่ายทอดความรู้ และการวิจัย พัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ สำหรับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Open Flash e-Book เป็นต้น

ความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิจัย พัฒนาและส่งเสริมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์ก็คือ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ไอซีทีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ การศึกษา เผยแพร่ผลงาน สนับสนุนให้เกิดการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ที่เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในภาคการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา การให้บริการในห้องสมุดหรือหน่วยงานที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยทุกหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมกับศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่างตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นของการเลือกใช้ซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ ที่จะส่งผลต่อภาพรวมของหน่วยงานทั้งในมิติของงบประมาณ ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ความเป็นเครือข่ายความร่วมมือ และการตอบรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม

คู่มือ OSS & Freewareซอฟต์แวร์ที่ได้ศึกษา และนำแนะให้ใช้นั้น ได้แก่

 • OpenOffice.org สำหรับการจัดการเอกสารต่างๆ
 • XnView สำหรับจัดการรูปภาพ เพิ่มคำอธิบายภาพ ลดขนาดภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ
 • IZarc สำหรับบีบอัด และขยายไฟล์ในกลุ่ม zip และอื่นๆ
 • Firefox ท่องเว็บไซต์ และบันทึกรายการบรรณานุกรม (zotero)
 • OpenBiblio ระบบห้องสมุดขนาดเล็ก
 • Koha ระบบห้องสมุดขนาดใหญ่
 • DSpace ระบบเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • Joomla ซอฟต์แวร์สร้างเว็บไซต์ห้องสมุด หรืออื่นๆ
 • Drupal ซอฟต์แวร์สร้างเว็บไซต์ห้องสมุด หรืออื่นๆ
 • Wordpress สร้าง Blog
 • ฯลฯ

โดยการดำเนินการของ STKS ในส่วนการเผยแพร่ได้ดำเนินการทั้งการรวบรวมซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็น DVD การจัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน ได้แก่ คู่มือ OpenOffice.org Writer, OpenOffice.org Calc, OpenOffice.org Impress และ Dokuwiki การจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การจัดทำเนื้อหาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://stks.or.th/wiki รวมทั้งโปสเตอร์เผยแพร่ความรู้ และการจัดนิทรรศการและร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานต่างๆ

ในมิติของงบประมาณมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเห็นพ้องกันว่าแนวทางนี้ช่วยให้เกิดการประหยัดงบประมาณที่ต้องจัดเตรียม จัดหา จัดซื้อซอฟต์แวร์ลงได้จำนวนมาก อีกทั้งความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายเว็บ ที่ใช้เครื่องแม่ข่ายเว็บร่วมกัน ระบบการทำงานออนไลน์ร่วมกัน ทำให้ประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดหา และบริหารเครื่องแม่ข่ายเว็บ และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้เช่นกัน

ผลการดำเนินงานในส่วนนี้นับเป็นช่องทางหนึ่งที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม นับเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกคนที่ทำงานในหน่วยงานเล็กๆ หน่วยงานหนึ่งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ