alt

โครงการพัฒนาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 โดย ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (ศสท.) : Technical Information Access Center (TIAC) เห็นควรดำเนินงานโครงการพัฒนาสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน ซึ่งเป็นโครงการโดยพระราชประสงค์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นนิมิตรหมายอันดีที่จุเปิดศักราชของ Electronic Publishing และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการนี้จะมีการบันทึกว่าเป็น "สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกของประเทศไทย" โดยมีคณะทำงานที่เป็นคนไทยและยังใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นผลงานที่พัฒนาโดยคนไทยทั้งหมด และเมื่อโครงการนี้ดำเนินการจัดทำแล้วเสร็จได้ทำการทูลเกล้าฯ ถวายสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับอิเล็กทรอนิกส์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

 • ช่วงที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2538 - 2540
 • ช่วงที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2541 - 2545

ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานในโครงการรพัฒนาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) มีดังต่อไปนี้

 1. สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกของประเทศไทย
 2. สารานุกรมมีความทันสมัย เพราะสารานุกรมสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อความ หรือรูปภาพได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องรอในการจัดพิมพ์รูปเล่มใหม่
 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตเพราะสามารถผลิตสารนุกรมได้ครั้งละ 1-2 ชุด หรือหลายชุด แทนที่จะต้องพิมพ์เป็นจำนวนมากๆ เพื่อให้ราคา/เล่มถูกลง ซึ่งจะมีผลต่อการลงทุนเพราะการผลิตแต่ละชุดมีต้นทุนในแต่ละชุดที่ค่อนข้างจะเท่ากัน
 4. การดำเนินงานและเทคโนโลยีทั้งหมด (ไม่รวม Hardware) เป็นผลงานของคนไทย โปรแกรมที่ใช้เป็นผลงานที่พัฒนาโดยคนไทย ที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศทุกประการ

ที่ปรึกษาโครงการ

 1. ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพาณิช
 2. ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
 3. ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงศ์

หัวหน้าโครงการ (ช่วงที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2538 - 2540)

ดร.สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล

หัวหน้าโครงการ (ช่วงที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2541 - 2545)

ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

คณะทำงาน

 1. นางสาวประดิษฐา ศิริพันธ์
 2. นางสาวเพ็ญศิริ วายุภักตร์
 3. นางสาวสุทธิวรรณ แก้วศรี
 4. นางสาววลัยภรณ์ ช่างคิด
 5. นางสาววิไลลักษณ์ ประทุมชาติ
 6. นางสาววารี ฉายาประจักษ์กุล
 7. นายจิรชัย เขียวชอุ่ม
 8. นายสุทัศน์ จารุอาภรณ์ประทีป
 9. นายสุเมธ อัศวพงษ์เกษม
 10. นายวิชัย ปฏิภาภรณ์

saranukrom thai

saranukrom thai

saranukrom thai

saranukrom thai

saranukrom thai