สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร STKS 2 ท่าน

บุคคลดีเด่นสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประจำ ปี 2555 ได้แก่ นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ หัวหน้างานบริการความรู้และห้องสมุด ของ STKS ในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำฐานข้อมูลในด้านวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการดำเนินงานฐานข้อมูลออนไลน์ การสืบค้น สารนิเทศ การวัดผลกระทบจากบรรณานุกรม (Bibliometrics) และแผนที่ สิทธิบัตร (Patent Mapping) ได้จัดทำผลงานทางวิชาการในการเข้าถึงแหล่งสารสนเศทาง วิทยาศาสตร์แบบเปิด (Open Access) นอกจากนี้ ได้จัดทำรายงานแผนที่สิทธิบัตรในหัวข้องานวิจัย สวทช. เสนอแก่นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ ได้รับการประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก และเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการด้านสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์

ผู้มีอุปการะคุณต่อวงการห้องสมุด ประจำปี 2557 ได้แก่ นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การประยุกต์นำโปรแกรมในกลุ่ม Open Source Software และ Freeware มาเผยแพร่ ประยุกต์ใช้ และจัดทำเอกสารคู่มือทั้งรูปเล่มและออนไลน์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศเช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบคลังเอกสารดิจิทัล 

 

รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ ดร.ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ตำแหน่งผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ของ STKS ซึ่งได้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และอุทิศตนจนก่อให้เกิดความก้าวหน้าและการพัฒนาห้องสมุด และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนทศศาสตร์ อีกทั้งยังมีผลงานโดดเด่น เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาชีพหรือวิชาการ