เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 การบรรยายและกิจกรรม เรื่อง "การใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูก​ต้องตามกฎหมาย" ในรายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร​ โดย ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง นักวิชาการสารสนเทศอาวุโส พร้อมด้วยนางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด และนางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)