เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย” ให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) และ SCB Academy ผ่านทางออนไลน์โปรแกรม Webex