เมื่อวันที่ 4-5 ก.ค. 2565 นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่าย นางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส และนางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) เป็นวิทยากรการบรรยายทางวิชาการ "ทักษะดิจิทัลกับการเรียนการสอน" ในหัวข้อ ดังนี้
- พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับการเรียนการสอน/ สิทธิของทุกคนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่าย
- ลิขสิทธิ์กับการเรียนการสอน โดย นางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส และนางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ