วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานห้องสมุด หลักสูตร การใช้งานปรแกรมอินโฟกราฟิกส์ (Infographic)" เพื่อการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ สถิติอย่างมืออาชีพ ที่จะช่วยเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพกราฟิกสมัยใหม่ และเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและหน่วยงานได้อย่างดียิ่งขึ้น วิทยากรได้แก่ กรณ์กรวีร์ ช่างคิด และวนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์