เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2564 สำนักหอสมุด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักหอสมุด โดยวิทยากร จากฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง นักวิชาการสารสนเทศอาวุโส พร้อมด้วยนางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด และนางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา