เมื่อวันที่ 18-19 พ.ย. 2564 นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่าย นางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส และนางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) เป็นวิทยากรการบรรยายทางวิชาการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ในหัวข้อ 1) ความรู้เกี่ยวกับทรัพยาสินทางปัญญากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์ 2) เครื่องมือ เทคนิค และประเด็นควรใส่ใจกับการขายสินค้าออนไลน์ และ 3) การจัดทำสื่อ PR เพื่อส่งเสริมการขาย ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา