วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ และนางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์​อย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องการเตรียมสื่อดิจิทัลทีมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพให้กับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 40 คน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ