วันที่ 26 เมษายน 2559 ตำรวจภูธรภาค 9 จัดโครงการฝีกอบรมการทำสื่อเคลื่อนไหวและสื่อภาพอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรม พาวิเลี่ยน ถนนปละท่า อ.เมือง จ.สงขลา ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น.

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย กรณ์กรวีร์ ช่างคิด และบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เป็นวิทยากรร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต