เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2566 นางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) เป็นวิทยากรหัวข้อ "การลงรายการสารสนเทศสำหรับงานห้องสมุด KOUKOO" ร่วมกับ บริษัท ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็ม จำกัด ผ่านออนไลน์ Zoom