เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2566 นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่าย และนางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) เป็นวิทยากรการอบรม เรื่อง "การเตรียมพร้อมรับมือกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล" ในโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น "กฎหมายน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Law for Digital Entrepreneur)" ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา