วันที่ 1-2 มีนาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการอบรมหลักสูตร "ทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 และการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่"

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ

 • สิทธิและความรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล
  โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
  ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • การสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมทางดิจิทัล
  โดย  นางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด และนางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์
  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ