วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) เป็นวิทยากรหัวข้อ "การสืบค้นข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จำนวน 30 คน ณ ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร