วันที่ 2 พฤศิจกายน 2566 ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร กำหนดจัด (1) ค่ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม. 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จำนวน 30 คน  ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง Lecture2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และ (2) ค่ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง Lecture1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) โดย กรณ์กรวีร์ ช่างคิด (เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส) ร่วมบรรยายในหัวหข้อ “สืบค้นข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์” เวลา 15.30-16.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.