วันที่ 6 มี.ค. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับเชิญจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  "การใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อการจัดทำสนเทศวิเคราะห์เชิงลึก" เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์สารสนเทศให้กับบรรณารักษ์ นักเอกสารสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ให้สามารถวิเคราะห์สารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. โดย STKS และ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย สำนักหอสมุด