วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 กรณ์กรวีร์ ช่างคิด เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับเชิญจากฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง เพื่อบรรยายในโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2564 ในหัวข้อเรื่อง "ฐานข้อมูลงานวิจัย/การสืบค้นข้อมูล" ให้กับนักเรียนและนักเรียนจำนวน 120 คน ผ่านระบบ Webex Meetings