วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับเชิญจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การสำรวจและวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยของนักวิจัยและหน่วยงานด้วย Scopus และ SciVal เพื่อการให้บริการสนับสนุนการวิจัย" แก่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศที่บอกรับ เพื่อสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายงานข้อมูลสำหรับสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรืออาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์