วันที่ 14 กรกฎคม 2563 ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับเชิญจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อเป็นวิทยากรร่วมเสวนา เรื่อง ความปกติใหม่ (New Normal) ที่ท้าทายงานจดหมายเหตุ: บททดสอบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 จัดโดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ