วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับเชิญจาก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Scival: research performance assessment platform เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านการวิจัย แก่ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล SciVal เพื่อสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการวิจัยของหน่วยงานได้อย่างเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพการแข่งขันตามสมรรถนะของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ