วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับเชิญจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การให้บริการ Research Performance, Benchmark, Collaboration, Trends: วิธีแปลงความต้องการ และนำเสนอแบบมืออาชีพ ในงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ พลิกโฉมบริการห้องสมุดอย่างไร? จึงจะมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่สากล เนื่องในงานสถาปนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี