วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนการยุติธรรม ภายใต้หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 25 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 125 คน