วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับเชิญจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การใช้ Scopus และ SciVal ให้แก่บุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สมรรถนะด้านการวิจัยของบุคลากรและหน่วยงาน