วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับเชิญจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินการด้านการจัดการความรู้สำหรับคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์