วันที่ 17 มกราคม 2565 ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับเชิญจาก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการความรู้ในงานห้องสมุดและการสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการ KM (Knowledge Management) ผ่านรูปแบบออนไลน์