วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.30น. ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง บทบาทและการปรับตัวของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (Open Education) ในกิจกรรมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการของ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และผ่าน Facebook Live