วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.00น. ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับเชิญจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการเลือกวารสารระดับนานาชาติเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวิชาการ แก่อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยเป็นการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมภายใต้ MOU ความร่วมมือทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ระหว่าง สวทช. โดย ความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย คณะวิทยาการจัดการ