วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับเชิญจากสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญา แก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ