วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับเชิญจากหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคนิคการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และการสังเกตวารสารที่เป็น predatory journal แก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และการสังเกตวารสารที่เป็น predatory journal โดยเป็นการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting