วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับเชิญจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคนิคการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ และการสังเกตวารสารเข้าข่าย predatory journal แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และการสังเกตวารสารที่เป็น predatory journal โดยเป็นการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting