วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 507 อาคารสำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "Maximising research performance with SciVal" แก่ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล SciVal เพื่อสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการวิจัยของหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพการแข่งขันตามสมรรถนะของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมภายใต้ MOU เรื่อง การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ ระหว่าง สวทช. โดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์