วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 ที่ห้องออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสิรฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้” ระหว่าง สวทช. โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) และสำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นพันธมิตรการจัดการและบริการสารสนเทศและองค์ความรู้ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียการสอน การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การลงนามในวันนี้ เป็นการขยายความร่วมมือต่อเนื่องหลังจากที่ทั้งสองหน่วยงานได้มีข้อตกลงความร่วมมือ ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ สวทช. ด้วยการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศที่นักวิจัย สวทช. ต้องการเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าเพื่อการวิจัยอย่างมาก “สวทช. ขอขอบคุณสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ให้การสนับสนุน ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระดับประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและด้านการวิจัยและพัฒนาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น” รองผู้อำนวยการ สวทช. ระบุ

สำหรับวัตถุประสงค์ความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสององค์กรจะร่วมกันพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ผ่านโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ร่วมกันให้บริการสารสนเทศห้องสมุดสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้เกิดการแบ่งปันและใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างประสิทธิภาพสูงสุด ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาบุคลากรของทั้งสองสถาบันและเกิดความคุ้มทุนในการจัดหาและใช้ทรัพยากรฯ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีสำหรับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยอาศัยสื่อออนไลน์และสื่อสมัยใหม่อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน