วันที่ 24 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้” เวลา 9.30-12.00 น. ผ่านออนไลน์ Zoom meeting เพื่อเป็นพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินการทางวิชาการ การร่วมกันวางแผนและจัดบริการวิชาการสำหรับบุคลากร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยอาศัยสื่อออนไลน์ที่เหมาะสม โดยมีการใช้งานอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการร่วมกันพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยอย่างยั่งยืน

โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในครั้งนี้
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือ คือ

- เพื่อพัฒนาให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์หรือองค์ความรู้ หรือเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานบุคลากร
- เพื่อร่วมกันวางแผนและจัดบริการวิชาการสำหรับบุคลากร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยอาศัย สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคตอย่างเหมาะสม สร้างสรรค์และรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยอย่างยั่งยืน
- เพื่อร่วมกันบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)