วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยี” ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นพันธมิตรการจัดการและบริการสารสนเทศและองค์ความรู้ ร่วมกันพัฒนาให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์/องค์ความรู้/เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินการทางวิชาการ และร่วมกันวางแผนและจัดบริการวิชาการสำหรับบุคลากร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยอาศัยสื่อออนไลน์ที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยอย่างยั่งยืน

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแสดงความยินดีและเป็นพยานในการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมี นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และนายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ คือ
- เพื่อพัฒนาให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์/องค์ความรู้/เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินการทางวิชาการ โดยให้บุคลากรของ สำนักหอสมุด เข้ามามีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ในการสืบค้นและเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณะ โดยปราศจากปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- เพื่อร่วมกันวางแผนและจัดบริการวิชาการสำหรับบุคลากร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยอาศัยสื่อออนไลน์ที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่จะทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

 

นอกจากการลงนามความร่วมมือร่วมกันแล้วยังมีการบรรยายพิเศษ และการบรรยายทางวิชาการ

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวโน้มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษใหม่”
ได้รับเกียรติบรรยายโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์
ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “กฎหมายดิจิทัล : การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ”
โดย นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง
นักวิชาการอาวุโส
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี