วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ คุณวนิดา ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีสักขีพยานประกอบด้วยบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 

โดยในความร่วมมือนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักหอสมุด จะร่วมกัน

  • พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้แบบเปิดด้านเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน ผ่านโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
  • แบ่งปันและใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ การวิจัยและพัฒนา ของของบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน
  • แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ หรือเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสารสนเทศและความรู้ ให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยอาศัยสื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตอย่างเหมาะสม สร้างสรรค์และรับผิดชอบ