วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หน่วยประสานงาน ม.วลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ (อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์) นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง นักวิชาการอาวุโส และ นส.ณัฏฐนันท์ มุขมา นักวิชาการ แนะนำการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ และ แพลตฟอร์ม Scival เพื่อสนับสนุนการวิจัย กรณีศึกษาของ สวทช. ให้แก่ คณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ คือ ผศ.ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย และ ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ ร่วมถึงหารือแนวทางความร่วมมือ​ทางวิชาการและการบริการสารสนเทศและความรู้เพื่อสนับสนุนการวิจัย ระหว่าง ม.วลัยลักษณ์ และ สวทช. โดย STKS