วันอาทิตย์และวันจันทร์ที่ 13-14 กันยายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น. นางสาวฐิติมา ธรรมบำรุง นักวิชาการอาวุโส รักษาการหัวหน้างานบริการและจัดการความรู้ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "จริยธรรมกับลิขสิทธิ์และการจัดการสนเทศ" แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 55 คน เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ถึแนวคิดและความหมายเกี่ยวกับจริยธรรมสารสนเทศในยุคดิจิทัล จริยธรรมในการผลิตและจัดเก็บสารสนเทศ และการเผยแพร่และนำสารสนเทศไปใช้