วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวฐิติมา ธรรมบำรุง นักวิชาการอาวุโส รักษาการหัวหน้างานบริการและจัดการความรู้ และ นางสาวณัฏฐนันท์ มุขมา นักวิชาการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ใช้งานแพลตฟอร์ม​ Scival เพื่อการประเมินสมรรถนะ​การวิจัย แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพด้านการวิจัยของหน่วยงานในมิติต่างๆ นำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์งานวิจัยของหน่วยงาน โดยกิจกรรมจัดขึ้น  ห้องอินเทอร์เน็ต 1 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพบรรยากาศ